Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Πληροφορίες

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) και της Πληροφορικής συνδυάζοντας τις σύγχρονες πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων με την προηγμένη Τεχνολογία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης Οικονομίας που βασίζεται στην Πληροφορία και στην Γνώση.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), ικανών να κατανοούν τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, να μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων και να μπορούν να κατανοήσουν την καινοτομία και να την μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα. Οι απόφοιτοι, έχοντας το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών
Σχολών συναφών με το πρόγραμμα σπουδών των δύο Τμημάτων, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ. Επιπροσθέτως, στο ΔΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί πτυχιούχοι των προαναφερθεισών κατηγοριών.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του, ως υπεράριθμος, ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του νόμου Ν. 4485/2017, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται από την ΕΔΕ κάθε έτος και δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ανώτατο αριθμό που έχει οριστεί από το ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε έξι παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

  1. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 7%
  2. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%
  3. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 8%
  4. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 15% με κατηγοριοποίηση των πτυχίων γλωσσομάθειας. Ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γλωσσομάθειας είναι το Β2
  5. Η επίδοση στο τεστ GMAT με συντελεστή βαρύτητας 25% (αφορά μόνο τους αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
  6. Η επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 5%

Διαδικασία Επιλογής

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Μετά το πέρας της αξιολόγησης η επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στην Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε. επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης ανά κατηγορία και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου, αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των συγγενών μαθημάτων προς το ΔΠΜΣ. Οι εισακτέοι στο ΔΠΜΣ πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κ.λπ. επιλαχών. Κατά την εγγραφή του ο υποψήφιος καταβάλλει την πρώτη δόση των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2 του παρόντος κανονισμού, σε σχετικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΑΠΘ. Το ύψος της δόσης καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Διάρκεια Φοίτησης

Το ΔΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προσφέρονται είτε στο χειμερινό, είτε στο εαρινό εξάμηνο και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται.

Κατόπιν αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή σπουδών φοίτησης, με απόφαση της ΕΔΕ, για δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους. Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί το πολύ μία φορά σε κάθε φοιτητή. Η αίτηση αναστολής φοίτησης κατατίθεται στη γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα ακαδημαϊκά εξάμηνα για τα οποία ο φοιτητής αιτείται την αναστολή φοίτησης καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με τα ανάλογα δικαιολογητικά. Η διάρκεια αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Η ΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα της έγκρισης της αίτησης αναστολής της φοίτησης, με γνώμονα την σοβαρότητα των αιτιάσεων και την εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης καθορίζεται στα 1000 € ανά εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτητσης.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

  • το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
  • το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων μετατπυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή τους σε ένα μόνο Δ.Π.Μ.Σ.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ.

Σύμβουλος Καθηγητής

Εντός του πρώτου τριμήνου ορίζονται από την ΕΔΕ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί το ΔΠΜΣ δύο μέλη ΔΕΠ ως σύμβουλοι σπουδών του (επιβλέποντες καθηγητές), ένας από το Τμήμα Πληροφορικής και ένας από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ο σύμβουλος σπουδών και η ΣΕ του ΔΠΜΣ έχουν την ευθύνη της παροχής συμβουλών προς τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές, την επιλογή των μαθημάτων, τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και συναφή θέματα. Ο ορισμός διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο κάθε καθηγητής δεν μπορεί να είναι επιβλέπων περισσοτέρων των επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος. Ο σύμβουλος σπουδών δεν είναι κατ’ ανάγκη επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Μαθήματα

Α Εξάμηνο – Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών
Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
2. Βάσεις Δεδομένων
3. Επιχειρηματική Ευφυία
4. Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων
5. Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας
6. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Υ
Υ
Ε
Ε
Ε
Ε
3 6

 

Α Εξάμηνο – Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών
Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων
3. Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας
4. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
5. Επιχειρηματική Ευφυία
6. Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων
Υ
Υ
Ε
Ε
Ε
Ε
3 6

 

Β Εξάμηνο
Παρακολούθηση 5 επιλεγόμενων μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
1. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
3. Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό
4. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
6. Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα
7. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Ε 3 6

 

Γ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές Ώρες ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30